Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Imkers Nederland, gevestigd te Lichtenvoorde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70305900. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

(a)  via de website contact met ons opneemt d.m.v. het invullen van een contactformulier

(b)  zich inschrijft voor een door het hoofdbestuur of diens commissies georganiseerde activiteit

(c)  lid wordt van Imkers Nederland en diens afdelingen

(d) zich aanmeldt voor nieuwsbrieven

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  voornaam,

(b)  achternaam,

(c)  geboortedatum,

(d) geslacht,

(e) e-mailadres,

(f) telefoonnummer,

(g) adresgegevens,

(h) foto's gemaakt tijdens activiteiten.

1.3 Wanneer u lid bent van Imkers Nederland worden bovenstaande gegevens aangevuld met:

(a) genoten imkerscursussen,

(b) eventuele functies binnen het hoofdbestuur of binnen diens afdelingen,

(c) uw privacy instellingen/voorkeuren in de ledenadministratie.

1.4  Wij gebruiken deze gegevens om: 

(a)  contact met u op te nemen of te onderhouden,

(b)  het verenigingsblad toe te sturen bij een lidmaatschap,

(c) niet commerciële nieuwsbrieven te versturen,

(d) activiteiten van de afdelingen te ondersteunen,

(e) contact tussen de leden te faciliteren.

2. WANNEER MOGEN WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN

2.1 Wij mogen alleen uw gegevens verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond is. De rechtsgronden waarvoor wij uw gegevens verwerken staan in de wet. Dit zijn:

(a) U heeft ons schriftelijk toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken. Uw toestemming bewaren wij.

(b) Wij verwerken uw gegevens, omdat dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, die u met ons heeft afgesloten.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 

3.2 De te treffen maatregelen ter beveiliging van uw gegevens bij genoemde derden is vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  All United (verzorgt de leden en contacten administratie van Imkers Nederland en diens afdelingen)

(b)  Editoo (verzorgt het drukken van het blad Mijn bijen en adresseert het blad t.n.v de leden) 

(c)  Bureau 88 (Eindredactie van het blad Mijn Bijen en zorgt voor de juist adressering van het blad mijn bijen)

(d) Sand (verzorgt de verzending van het blad Mijn Bijen)

(e) Post NL (verzorgt de verzending van het blad Mijn Bijen)

(d) Afdelingssecretariaat Imkers Nederland

4.2 Wij geven geen persoonsgegevens door aan (ontvangers in) landen buiten de Europese Economische Ruimte.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Foto’s verwijderen wij als u uw toestemming daarvoor intrekt.

5.2 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. In ieder geval verwijderen wij uw gegevens binnen 18 maanden nadat het lidmaatschap van Imkers Nederland is opgezegd.

6. UW PRVACYRECHTEN

6.1  De privacywetgeving geeft u een aantal rechten.

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken;

(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Imkers Nederland of diens afdelingen.

6.2 U kunt hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie van Imkers Nederland, bereikbaar via info@imkersnederland.nl, of met diens afdelingen bereikbaar via imkersnederland.nl/afdelingen.

6.3 U kunt eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken door contact op te nemen met info@imkersnederland.nl. We stoppen dan met de verwerking waarvoor u toestemming heeft gegeven. De verwerkingen die we eerder op basis van uw toestemming hebben uitgevoerd blijven rechtmatig.

7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

7.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen