Opleiding tot Leraar Bijenteelt .
Imkers Nederland

Vanwege de corona situatie zal de cursus duren van januari 2021 t/m december 2021 waarbij in de zomer geen les gegeven wordt zodat men stage ervaring kan opdoen. De diplomering zal in december 2021 of  januari 2022 zijn.

Doelstelling:

De opleiding tot  Leraar Basiscursus Bijenteelt is bedoeld om aan cursisten van de basiscursus imkeren die basiskennis van het bijenhouden (theoretisch zowel als praktisch) zó te leren onderwijzen dat alle onderdelen van het lesprogramma aan de orde zijn geweest en de cursist in staat is een volk in stand te houden.

Het lesprogramma van de basiscursus is door Imkers Nederland vastgelegd op basis van “Eindtermen Basiscursus Imkeren”.

Duur:

In totaal zijn er 8 lesdagdelen naast de praktijkopdrachten. Start in oktober/november en afsluiting in september. Locatie: Wekerom. Kosten: 150 euro.

Vereisten (eindtermen):

De Leraar Basiscursus Bijenteelt (voortaan te noemen bijenteeltleraar) bezit voldoende kennis en ervaring als imker.

Hij(of zij) heeft een (liefst meerdere) vervolgcursusen gedaan zoals de drachtplanten-, gevorderden cursus en/of de cursus bijengezondheid.

De bijenteeltleraar beschikt over de didactische vaardigheden om de leerstof zo te onderwijzen dat de cursisten die de basiscursus imkeren hebben gevolgd zich de basiskennis (theoretisch en praktisch) hebben kunnen eigen maken. Hierbij zijn de juiste vaardigheden en middelen aangewend om de eindtermen te kunnen realiseren.

Toetsing:

De bijenteeltleraar geeft blijk de volgende (praktische en didactische) kennis en vaardigheden te bezitten om als bijenteeltleraar te kunnen gaan functioneren in de Basiscursus imkeren:

Theorie:

 • Leven en biologie van de honingbij; oorsprong en verwantschap sociale en solitaire bijen; levenscyclus en ontwikkeling volk.
 • Bloembiologie, drachtplanten, natuurbeheer; bestuiving en reizen met bijen; bijen en milieu.
 • Verzamelen van voedsel: nectar-propolis-stuifmeel-water; taakverdeling; communicatie en oriëntatie; darren, moeren, paring; bedrijfsmethoden: zwermen, zwermverhindering en kunstzwermen.
 • Honing oogsten, verwerken en hygiëne, wettelijk eisen, warenwet, honingbesluit.
 • Gezondheid van de bijen; ziekten, preventie en bestrijding; hygiënisch imkeren.
 • Historie bijenteelt, organisatie imkersverenigingen; ontwikkeling bijenkast.

Praktijk:

 • Seizoensgebonden werkzaamheden verrichten in relatie met ontwikkeling van het bijenvolk.
 • Bijengezondheidszorg: de meest voorkomende bijenziekten aan de orde brengen en de daarbij behorende behandelmethoden; hygiëne en preventie; melden van ziekten.
 • Bijenproducten kunnen benoemen en demonstreren. 

Opzet van de opleiding

De basiscursus is een praktische cursus waarbij aan cursisten elementaire vaardigheden worden aangeleerd waardoor ze zelfstandig een volk gedurende het jaar kunnen behandelen en in leven houden.

Van de bijenteeltleraar mag verwacht worden dat hij alle ins and outs van deze vaardigheden beheerst. Het is daarom goed om de eigen vaardigheden eens kritisch te bekijken. Een geschikte werkwijze daarbij is om in groepjes de handelingen betreffende een gekozen bedrijfsmethode voor beginnende imkers uit te voeren en gezamenlijk te bespreken.

De hieronder volgende handelingen kunnen bij de kast plaatsvinden maar sommigen ook in een demonstratie opstelling binnen het leslokaal.

 Algemeen:

 1. Het geven van een presentatie over een toegewezen onderwerp.(zie hieronder).
 2. Het geven van een presentatie over een onderwerp naar keuze (deel van het examen).
 3. Stageverslag (van het bijwonen van minstens 2 tot 3 basiscursuslessen zowel theorie als praktijk).
 4. Schriftelijke lesvoorbereiding voor een te geven les en het verslag daarvan.
 5. Praktische uitvoering van een seizoensgebonden bijenactiviteit.(bij de kast of in het lokaal).
 6. Presentatie over een (of meerdere) van de onderstaande onderwerpen: 
  -  Voorjaarscontrole, koningin en merken, darrenraat methode toepassen
  -  Zwermverhindering met behulp van een  veger (koninginnenaflegger) maken, doppen breken, Varroabestrijding in veger en hoofdvolk.
  -  Volken klaarmaken voor reizen.
  -   Najaar verzorging: Varroabestrijding waarbij meerdere behandelwijzen aan de orde zullen komen.

 

Lezingen

Van een bijenteeltleraar mag verwacht worden dat hij/zij breed geïnformeerd is over alles wat met bijenhouden te maken heeft. Niet dat dit nu direct aan de cursisten van de basiscursus moet worden bijgebracht maar als bagage voor een breder perspectief dan de beginsituatie voor elke startende imker. Daarom is het van belang dat de cursist de volgende lezingen meemaakt en er een (kort) verslag van maakt:

 1.    De anatomie van de bij.  
 2.    Bijengezondheid.                          
 3.    Honing en Bijenproducten.         
 4.    Bedrijfsmethoden bijenhouden (
 5.    Drachtplanten en bestuiving        

  Diplomering:

Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Het gaat hier om een schriftelijk en mondeling examen op basis van een kennistoets en een casus. Hiernaast zal ook een praktijkexamen worden afgenomen. Alle examenonderdelen worden apart beoordeeld en later door de examencommissie beoordeelt. 

Om het diploma bijenteeltleraar te behalen moeten vooraf alle afzonderlijke onderdelen van de opleiding met voldoende resultaat worden afgerond.

 1. Een schriftelijke voorbereiding van een praktijkles aan basiscursisten.
 2. Een schriftelijke voorbereiding van een praktijkles groepswerk.
 3. Verslag van een korte stage bij een basiscursus.
 4. Eindpresentatie met een voldoende voor zowel het didactisch als inhoudelijk aspect.
 5. Voldoende beoordeling van alle verslagen van de lezingen
 6. Voldoende kennis over de bij en bijenactiviteiten
 7. Voldoende inzicht en praktische vaardigheid t.a.v. handelingen in het bijenvolk
 8. Voldoende deelname aan de gegeven lessen

  

Programma cursus Bijenteeltleraar.

 • Alle cursussen worden in principe gegeven op zaterdagmorgen (van 0.900-12.30 uur). Elke eerste zaterdag van de maand (van oktober t/m april).
 • Locatie: in Wekerom bij: Kees Jansen
 • In totaal gaan de cursisten 2 of 3 keer naar een stageplaats.
 • De cursusgroep wordt verdeeld in sub groepjes van 4 tot 5 cursisten.
 • Opdrachten worden per groep gegeven en individueel getoetst.
 • De lezingen zullen in overleg met de docent tussen november en april worden gegeven. 

 

Commissie Onderwijs.

 De Commissie Onderwijs van Imkers Nederland beslist naar aanleiding van het inschrijfformulier over de uiteindelijke toelating tot de opleiding tot “Leraar Basiscursus Bijenteelt”.

 Heeft u intersse in de opleiding Leraar Basiscursus Bijenteelt?

Laat uw gegevens achter via onderstaande knop en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.