Drachtplantencursus

Doelstelling:

 • kennis aanbrengen met betrekking tot bloembiologie, drachtplanten in soorten en de honingbij als bestuivend insect mede met het oog op haar economische betekenis
 • mogelijkheden aangeven ter verbetering van de drachtweide: door de imker zelf, door imkersorganisaties en door openbare instanties
 • beoordeling van een bestaand landschap als drachtweide
 • vermeerdering van drachtplanten toepassen

 Opmerkingen:

 • de praktijklessen zullen afhangen van
 • afhankelijk van deze mogelijkheden zullen de punten c. en d. van de doel- stelling per cursus verschillende aandacht krijgen, met dienverstande dat de stuurgroep vindt, dat alle doelstellingen aan de orde moeten komen
 • een meerderheid van de stuurgroep vindt, dat de cursus toegankelijk is voor imkers die een beginnerscursus (basiscursus) hebben gevolgd
 • personen, werkzaam in het openbaar groen, kunnen aan de cursus deelnemen mits de inspecteur hiervoor toestemming geeft
 • de interesse en mogelijkheden van cursisten en leraar
 • de outillage van de betreffende agrarische school
 • de gevarieerdheid van bet landschap in en rond de cursusplaats

Duur van de cursus: 10 lessen, 5 theorie en 5 praktijk.

Theorielessen:

 • Opening cursus, kennismaking. Vaststelling accenten in de stof
  Betekenis van planten
  Levensfuncties van planten
  Planten als vastleggers van energie: fotosynthese
  De betekenis hiervan voor mens en dier
  Indeling van het plantenrijk {summier)
 • Hoofdorganen van de plant. Wortel, stengel, blad
  Bouwen functie van de bloem
  Bestuiving en bevruchting: zelf- en kruisbestuiving
  Wind- en insectenbestuiving
  Betekenis van insecten voor de bestuiving
 • De honingbij als bestuiver
  Voor- en nadelen van de honingbij als bestuiver
  Economische betekenis hiervan bij cultuurgewassen
  Drachtplanten: eisenpakket
  Factoren van invloed op de dracht. In- en externe factoren
  Drachtkalender
 • Reizen {summier)
  Relatie bloembouw en insect
 • Lokmiddelen van de bloem
 • Openingstijden van de bloem
 • Temperatuur voor het honingen

Andere bestuivende insekten

Vlieggatwaarnemingen

 • Indeling van zaadplanten in families

Vormleer voor de herkenning van families

Enkele plantenfamilies, waarin veel drachtplanten voorkomen nader behandelen (b.v. kruisbloemigen,rozenfamilie, wilgenfamilie, lelie-achtigen, vlinderbloemigen, samengesteldbloemigen)

Onderscheid cultuurplanten - wilde planten

 • Bodemkunde en vegetatiekunde in relatie met de omgeving 'van de cursusplaats

Belangrijkste grondsoorten:

 • ontstaan
 • eigenschappen
 • waterhuishouding
 • verschil in begroeiing

Invloed van grondgebruik en grondbewerking op de vegetatie

 • Drachtverbetering door de imker

Kweken van drachtplanten

Methoden van vermeerdering (zaaien, scheuren, stekken)

Snoeien van bloeiende heesters

 • Drachtverbetering door andere instanties

Erfbeplanting

Openbaar groen

 • in bebouwde kom
 • langs wegen
 • op dijken

Inplanten van overhoeken en inzaaien van braakliggende gronden. Overleg met instanties hierover

 • Natuurbescherming en bijenteelt.Dracht in natuurgebieden

Nadruk op natuurbeschermingsorganisaties, werkzaam in de cursusplaats. Natuurbeschermingswetgeving

Gewasbescherming:

 • wetgeving
 • middelen

Bestuivingsregeling

Bestrijdingsmiddelenwet: procedures en regelingen, met name van belang voor de bijenteelt

 • Examen en nabespreking

Extra theorie

 • Splitsing les 6 in bodemkunde en vegetatiekunde
 • Splitsing les 9 in natuurbescherming en gewasbescherming

Als in praktijklessen veel aandacht wordt besteed aan het kweken van dracht- planten krijgt deze les de volgende inhoud: Reizen met bijen: in voorjaar,zomer en nazomer. Beschikbaar stuifmeel in voorjaar en herfst.Plaatsen van bijen op verschillende cultuurgewassen (volle grond onder glas)

Praktijklessen excursie-en exploratiemodel

 •  Half april. Excursie in een gevarieerd landschap ter kennismaking met plantensoorten vegetatie. bodem en landschap. Beoordeling van en onderzoek naar de betekenis voor de bijen
 • (zelfde excursie later in het seizoen lof 2 keer herhalen)
 • Determineren van planten (binnen meer theoretische aanpak. buiten meer praktische aanpak)
 • Excursie in de omgeving van de cursusplaats met de nadruk op bodemtypen en vegetatietypent in relatie tot de bijenteelt
 • Excursie naar een heemtuin (b.v. I.V.N.. natuurtuin met veel soorten en vegetatietypen)
 • Excursie naar de Ambrosiushoeve of gelijkwaardig park
 • Zomer: (zie les 1) nadruk op bloeiende (dracht)planten
 • Excursie naar een kwekerij. waar veel vermeerderingstechnieken worden gedemonstreerd
 • Zelfvermeerderingstechnieken toepassen
 • Excursie naar een gevarieerde openbare groenvoorziening in de bebouwde kom in voorjaar/zomer. eventueel mede onder leiding van de beheerder
 • Excursie naar een natuurgebied of natuurreservaat in de omgeving, mede onder leiding van de beheerder

Extra praktijk

 • Herfst/nazomer (zie les 1)
 • Herfst/nazomer (zie les 9)

Praktijklessen: kennis en vermeerdering van drachtplanten

(Dit model is slechts uitvoerbaar, als de cursusplaats beschikt over een agrarische school met een gevarieerde tuin, kassen en praktijklokalen)

 • Vermeerderen algemeen, vegetatief en generatief

Zaaien van droge zaden, besvruchten, nootvruchten

Maken van perspotten

Verspenen.

 • Maken van winterstekken

Opkuilen van winterstekken

 • Enten (het beoefenen van 4 entmethoden)

Theoretische achtergronden van ent

 • Scheuren van vaste planten

Oppotten van deze planten

 • Plantenkennis door middel van een excursie op het terrein
 • Occuleren toepassen op appels en rozen
 • Zomerstekken maken van groenblijvende heesters
 • Plantenkennis: samenvatting van vermeerderingsmethoden bolgewassen

Winter: Herkennen van bomen aan de hand van vorm, schorstekening en knoppentabel.