Opleiding: Keurmeester honing- & overige bijenproducten

 De Nederlandse Commissie voor Bijenproducten leidt kandidaten op tot keurmeester honing- en bijenproducten. Dat doet zij als enige in Nederland middels een integrale cursus.

Wat is een keurmeester?

Een keurmeester van honing- en bijenproducten controleert of deze producten en waren voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Warenwet en het Keuringsreglement. Een keurmeester controleert op verzoek van individuele producenten en imkerorganisaties.

Dit doet hij/zij onder andere door het organoleptisch, fysisch, chemisch en mi-croscopisch onderzoeken van het aangeboden product. Andere werkzaamheden zijn het beoordelen van verpakkingen, etikettering en de houdbaarheidsdata van de producten.

De resultaten van de controles verwerkt de keurmeester in een rapport. Wanneer de waren niet aan de gestelde voorwaarden voldoen geeft hij/zij aan de producent een advies hoe de geconstateerde gebreken verbeterd kunnen worden.

Opzet integrale cursus

Gedurende de cursusdagen wordt de theorie behandeld die behoort bij het proces van nectar tot honing- bijenproducten.

Hierbij moet u denken aan:

- bloembiologie;

- hoe te komen van nectar naar honing;

- bijenanatomie;

- honinganalyse;

- pollenonderzoek,

- verwerking van honing

- bijenwas

- mede

- propolis

- andere bijenproducten;

- organisatie van een keuring.

De ochtend bestaat uit theorie en na een lunchpauze gevolgd door praktijklessen. Op deze wijze kunnen de cursisten hun opgedane kennis direct inzetten in de praktijk. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de inzichten van het pro-jectonderwijs.

Dit heeft grote voordelen t.o.v. een gescheiden theorie en praktijk opleiding.

Voordelen:

* Verhoogt de betrokkenheid van de lerende.

* Plaatst het geleerde in de “echte” wereld.

* Sluit aan en bouw voort op de passie, interesses en belangen van de stude-rende.

* Zorgt voor een zinvolle en authentieke context om te leren.

* Dompelt de lerende onder in de complexiteit van de praktijk.

* Onderzoekt “echte” problemen dus zonder een vooraf bepaalde oplossing.

* Laat cursisten het voortouw nemen en legt bij hen de kritische keuzes en beslissingen.

* Stelt hoge eisen aan het ontwikkelen en tonen van essentiële vaardigheden en kennis.

Didactische leerdoelen

* Kennis hebben van de bloembiologie.

* Inzicht hebben in de bijen anatomie.

* De kennis beheersen over de verwerking van nectar tot honing, door het bijenvolk.

* Kennis hebben van de samenstelling van honing.

* De kwaliteit van honing en bijenproducten kunnen beoordelen.

* Inzicht verkrijgen in het volledige verwerkingsproces van honing slinge-ren tot en met verpakken en opslaan.

* Kennis hoe de materialen en gereedschappen voor de verwerking van ho-ning te gebruiken en te onderhouden zijn.

* Kennis van chemische en fysische eigenschappen van honing- en bijen-producten.

* Kennis van morfologie van pollen en determinatie.

* De kwaliteitseisen, regelgeving en de wettelijke voorschriften kennen.

De afgestudeerde is in staat:

* Honing op de juiste wijze te behandelen: van oogsten tot en met verpak-ken en opslaan.

* Het verwerkingsproces te kunnen beoordelen op kwaliteit.

* Adviezen te kunnen formuleren om het verwerkingsproces te optimaliseren.

* Praktische honinganalyse uit te voeren.

* De kwaliteit van andere bijenproducten te kunnen beoordelen.

* De verwerking en analyse van andere bijenproducten kunnen uitvoeren en daar waar nodig adviezen tot verbetering kunnen formuleren.

* Zelfstandig pollen onderzoek kunnen uitvoeren.

* Een honingkeuring organiseren en uitvoeren.

* Voorlichting kunnen geven aan collega-imkers, consumenten en andere geïnteresseerden.

De docenten zijn alle bekwame imkers, met specialisaties als:

* Docent bijenteelt

* Honingkeurmeester

* Gecertificeerd internationaal honingkeurmeester

* Fysisch analist

* Biologische research

* Pollenonderzoek

Voorwaarden voor toelating en examen:

* Deze cursus wordt zo aangeboden, dat zowel cursisten op lbo- als op hbo-niveau gemotiveerd blijven om hem te volgen.

* De cursus is zo ontwikkeld dat we er vanuit gaan dat de kandidaat cursist een imker is (geweest) met praktische ervaring.

* Als u meer dan één dag afwezig bent mag u niet aan het examen deelnemen.

* De geëxamineerden hebben recht op een herexamen.

Duur van de cursus:

4 dagdelen theorie In lesdagen en uren:

6 dagdelen praktijk 5 lesdagen + 1 dag examen,

2 dagdelen examen 14 uur theorie, 18 uur praktijk + 4 uur examen.

Kosten: 250 euro

Voorbereiding cursus

U heeft voor het praktijkgedeelte een honingrefractometer nodig. Deze heeft een schaal waar direct het vochtpercentage van af is te lezen. Let u bij het kopen op dat u er één neemt met ATC (automatische temperatuur compensatie). Anders moet u voor een afwijking van de temperatuur (20 °C) steeds corrigeren. Is te doen maar met ATC is makkelijker.

Een witte laboratoriumjas en een wit hoofddeksel wordt aanbevolen. Om ervoor te zorgen dat de te keuren producten schoon blijven is het dragen van handschoenen tijdens de praktijkles verplicht. U kunt daarvoorde gepoederde latex wegwerphandschoenen van Sorbo gebruiken. Andere handschoenen bv. van linnen of katoen zijn ook toegestaan.

Huiswerk

De theorielessen zijn voornamelijk powerpointpresentaties. Na afloop van iedere les krijgt u via de mail een handout van de powerpointpresentatie en de syllabi van de behandelde stof. Deze syllabi zullen u voorzien van deels een herhaling en deels een verdieping van de behandelde onderwerpen. In totaal krijgt u 10 syllabi, 10 handouts, 1 lesbrief, 3 werkinstructies en 1 video. Tevens krijgt u een keuringsreglement via de mail bij aanmelding voor de cursus.

Het is verstandig om het keuringsreglement door te lezen voor aanvang van de cursus. In het bijzonder de hoofdstukken 5 t/m 10 en de keuringsformulieren klasse 1 t/m 17. Lees deze keuringsformulieren en als er vragen bij u opkomen bestudeer dan het hoofdstuk dat bovenaan het keuringsformulier wordt vermeld. U heeft daar veel gemak van bij de praktijklessen.

Van u wordt tevens verwacht dat u de syllabi die u na iedere les ontvangt, voor de volgende les bestudeert zodat eventuele vragen op die komende les kunnen worden behandeld.

Voor alle deelnemers geldt: Je moet er wel wat voor doen!

Bent u net als wij zijn, enthousiast geworden, geef u dan op voor de cursus die in de maanden september en oktober 2016 met een mogelijke uitloop naar november wordt gegeven. De cursuslocatie zal zo worden gekozen dat die, voor het grootste deel van de deelnemende cursisten, centraal ligt.

Aanmelden cursus honingkeurmeester