PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Imkers Nederland, gevestigd te Lichtenvoorde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40103218. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  via de website contact met ons opneemt d.m.v. het invullen van een contactformulier

(b)  zich inschrijft voor een door het hoofdbestuur of diens commissies georganiseerde activiteit

(c)  lid wordt van Imkers Nederland en diens afdelingen.

(d) zich aanmeld voor nieuwsbrieven

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  Voornaam;

(b)  Achternaam;

(c)  Geboortedatum;

(d) geslacht;

(e) e-mail adres;

(f) telefoonnummer;

(g) adresgegevens;

1.3 Wanneer u lid bent van Imkers Nederland worden bovenstaande gegevens aangevuld met:

(a) genoten imkers cursussen;

(b) eventuele functies binnen het hoofdbestuur of binnen diens afdelingen;

(c) uw privacy instellingen/voorkeuren in de ledenadministratie;

1.4  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 

(a)  contact met u op te nemen of te onderhouden;

(b)  het verenigingsblad toe te sturen bij een lidmaatschap;

(c) niet commerciële nieuwsbrieven te versturen;

(c)  het lidmaatschap te effectueren; 

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met de ledenadministratie van Imkers Nederland, bereikbaar via info@imkersnederland.nl, of met diens afdelingen bereikbaar via imkersnederland.nl/afdelingen voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Imkers Nederland of diens afdelingen;

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen 

treffen om uw gegevens te beveiligen. 

3.2 De te treffen maatregelen ter beveiliging van uw gegevens bij genoemde derden is vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

 

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  All United (verzorgt de leden en contacten administratie van Imkers Nederland en diens afdelingen)

(b)  Editoo (verzorgt het drukken van het blad Mijn bijen en adresseert het blad t.n.v de leden) 

(c)  Bureau 88 (Eindredactie van het blad Mijn Bijen en zorgt voor de juist adressering van het blad mijn bijen)

(d) Sand (verzorgt de verzending van het blad Mijn Bijen)

(e) Post NL (verzorgt de verzending van het blad Mijn Bijen

(d) Afdelingssecretariaat Imkers Nederland

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van het hoofdbestuur of diens afdelingen publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan 

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen