Imkers Nederland is een initiatief van de samenwerkende Imkersverenigingen

Logo Imkersbond ABTB  Logo ANI

Deze website is een samenwerking tussen Imkersbond ABTB en de ANI

Nu gaat het bij samenwerking natuurlijk altijd om een gezamenlijke wens om, vanuit de eigen situatie, door de bundeling van krachten, sterker te worden. Wellicht zult u dan zeggen: en waarin dan wel ? Het antwoordt is eigenlijk simpel: dat we eerst apart ondernamen,  voortaan zoveel mogelijk samen te doen. Als voorbeeld nemen we ons blad “mijn bijen” . Voordat we dit samen deden waren twee redacties elke maand bezig hun blad te vullen met nieuws, achtergronden en wetenswaardigheden over de bijenhouderij. In de praktijk bleek het voor meer dan de helft over de zelfde onderwerpen te gaan. Door ons blad onder een gezamenlijke redactie te brengen informeren we alle aangesloten leden over alles waar we daarvoor maar de helft van onze leden over hetzelfde informeerden. We hebben een mooier blad, een kleinere redactie en meer informatie vanuit de afdelingen. We delen de kosten en de baten (de advertenties). Dus eigenlijk alleen maar winst voor beide organisaties. En zo ontstond het idee bij beide besturen van ABTB en ANI,  om te zien of we niet op meer gebieden konden samenwerken. We zouden dan meer van elkaars kennis en ervaring gebruik kunnen maken en naar buiten toe met èèn  stem kunnen spreken,  waardoor de kans om gehoord te worden zeker zou toenemen. En voor onze leden zou het betekenen dat men beter geïnformeerd zou worden over activiteiten van beide organisaties, denk hierbij b.v. aan themabijeenkomsten, reisjes en excursies en alle nieuwtjes op het gebied van de bijenhouderij. Ons blad is hierbij een goed communicatie- en informatie middel en om de communicatie en informatievoorziening nog meer te verbeteren werd ook besloten met een gezamenlijke website te komen en ( vnl.digitale) nieuwsbrieven te gaan versturen. Denk hierbij aan nieuws over  actuele situaties: een uitbraak van AVB en dus een vervoersverbod of bijeenkomsten of activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden. Bovendien bied het de leden de gelegenheid om op zaken te reageren zodat er meer dialoog gaat ontstaan tussen de leden en de bestuurders. Kortom: gezamenlijk kom je verder als je elkaar aanvult en versterkt. Goede afspraken zijn dan ook nodig om te voorkomen dat er ruis ontstaat of dat er valse verwachtingen worden gewekt door onduidelijke afspraken. Daarom zijn er, in goed onderling overleg,  nieuwe statuten gemaakt waarin alle afspraken duidelijk zijn verwoord. Deze statuten zijn voor alle leden beschikbaar via de afdelingsbesturen. Daarnaast kunnen alle leden zich uitspreken over de nieuwe samenwerking, juist om een breed draagvlak te krijgen. Want dan alleen wordt het wat en anders blijft het een papieren tijger zonder tanden.  Een ander belangrijk gegeven van samenwerken is dat men niemand uitsluit. Iedereen die wil samenwerken en zich kan vinden in onze gezamenlijke doelstellingen zoals ze in de statuten staan verwoord is  in principe welkom ! En zult u vragen wat zijn die doelstellingen dan:

De behartiging van algemene imkersbelangen   

 - het uitvoeren van activiteiten die voortvloeien uit de door de samenwerkende bonden ingebrachte taken en verantwoordelijkheden.  – de coördineren van werkzaamheden genoemd in voorgaand item en het stimuleren van activiteiten die tot doel hebben de biodiversiteit te bevorderen in het kader van het streven naar een gezonde bijenhouderij.

Nu is het zo dat de besturen van beide organisaties (ABTB en ANI) hebben afgesproken om voor te stellen aan de leden om alle niet direct afdelingsgebonden activiteiten (denk b.v.aan de verschillende commissies, het blad, de website en andere relevante activiteiten) onder te brengen in de nieuwe stichting  : Stichting Samenwerkende Imkersbonden  (SSIB) waarvan het bestuur gevormd wordt door twee leden van de ABTB en 2 leden van de ANI. De eind verantwoordelijkheid voor de activiteiten die gaan plaatsvinden door de genoemde stichting,  blijft bij de aangesloten bonden/verenigingen, in dit geval de ABTB en de ANI . Hierdoor blijft duidelijk binnen welk mandaat de stichting kan opereren.  Nu is het papier altijd gewillig dus daarom ligt de uitdaging niet alleen  bij het uitvoeren van wat op papier is afgesproken,  maar om vanuit de oprechte wens om samen inhoud te geven aan alle zaken die ons samenbinden om de bijenhouderij ook voor de toekomst te behouden, deze te versterken en er met elkaar iets moois van te maken !